ORGANIZACE  A  PRŮBĚH  ZÁPISU K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

1) Zápis do Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace je stanoven na pondělí

    6.5.2019 v době 8.00 - 16.00 hodin

2) V den zápisu bude zákonnému zástupci přiděleno registrační číslo

3) Po doručení vyplněné "Žádosti o přijetí" ( potvrzení lékaře o povinném očkování -

    nemusí dítě s povinným předškolním vzděláváním, vyplněnými povinnými údaji,

    podepsané) bude zahájeno správní řízení

4) V úterý 21.5. v době od 9.00 - 11.00 hodin má zákonný zástupce možnost vyjádřit

     se k podkladům řízení

5) Výsledky řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny do

    30-ti dnů od zahájení správního řízení na vývěsce školy a na webových stránkách

    - pod přiděleným registračním číslem

6) Případné rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do 30-ti dnů od zahájení správního

     řízení k rukám zákonného zástupce dítěte nebo předáno v téže lhůtě osobně

7) Při rozhodování o přijetí bude ředitelka postupovat dle stanovených kritérií:

 

Hlavní kritéria

1.

K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti v posledním  roce před zahájením povinné školní docházky či odkladem ŠD s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu či ve smluvní obci

2.

Přednostně se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu či ve smluvní obci od nejstaršího po nejmladší                    

3.

Děti s povinným předškolním vzděláváním mimo školský obvod či smluvní obec

4.

Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod nebo smluvní obec od nejstaršího po nejmladší (dosažení 3 let před nástupem do MŠ)

 

Pomocná kritéria

1.

Zvýšená sociální potřebnost vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace /dítě v pěstounské péči, v dětském domově…/

2.

V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec /snaha nenarušovat rodinné vazby mezi sourozenci/

   V případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte od nejstaršího po nejmladší.

   V případě, že nebude naplněna kapacita školy, může být přijato i dítě, které v daném školním roce dovrší

   3 let věku (bez plen).

8) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si, prosím, vyzvedněte předem v MŠ, případně stáhněte

    z webových stránek školy a přineste vyplněnou a potvrzenou lékařem k zápisu.

 

                                                                                               Hana Továrková

                                                                                                ředitelka školy

                                                                                                         v.r.