Výše úplaty  za předškolní vzdělávání od 1.9. 2019

Základní částka: 350,- Kč měsíčně

Rodiče uhradí úplatu bezhotovostním převodem /trvalý příkaz/  na účet mateřské školy – číslo účtu: 1502978329/0800

variabilní symbol: datum narození dítěte - bez mezer, do zprávy pro příjemce - jméno dítěte

Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte!

Osvobození od úplaty:

  1. Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně všem dětem, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání
  2. Zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi.
  3. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.
  4. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě  nebo
  5. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

Doklady k osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání předložte ředitelce školy nejpozději do 8.dne měsíce, kdy požadujete  osvobození nebo od kdy nastane změna.

 

 

 

 

Poplatky za stravné:

děti do 6 let:

přesnídávka 8,-
oběd 15,-
odpolední svačinka 7,-
pitný režim 3,-
Celkem 33,-

 

kategorie děti 7-10let:

přesnídávka 11,-
oběd 21,-
odpolední svačinka 10,-
pitný režim 3,-
Celkem 45,-

 

Částka za pitný režim je připočítávána takto: k dopolední přesnídávce 2,-Kč, k obědu 1,- Kč.

Do věkové skupiny 7-10let jsou dle vyhlášky o školním stravování zařazováni strávníci již od začátku školního roku, ve kterém dosáhnou 7let. Do příslušného školního roku se započítávají prázdniny, které následují po daném školním roce /např. šk.rok 2017/2018 + červenec a srpen 2018 je celý školní rok v MŠ/.

Do věkové skupiny 7-10let tedy spadají všechny děti s odkladem školní docházky a hradí vyšší úplatu za stravné po celý školní rok v MŠ.

Placení stravného se provádí:

inkasem z účtů – vždy k 18. v následujícím měsíci (inkasuje se za odebranou stravu z minulého měsíce).

Zákonný zástupce-plátce-si zřídí souhlas s inkasem pro účet 0100269541/0800 (nezadává se VS) a vedoucí jídelny nahlásí číslo svého bank.účtu.

Podrobnější informace - viz. Školní jídelna.