Výše úplaty  za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023

Základní částka: 450,- Kč měsíčně

Rodiče uhradí úplatu bezhotovostním převodem /trvalý příkaz/  na účet mateřské školy – číslo účtu: 1502978329/0800

variabilní symbol: datum narození dítěte - bez mezer

Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte!

Úplata je splatná do 15. dne stávajícího měsíce.

Osvobození od úplaty:

  1. Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně všem dětem, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání
  2. Zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi.
  3. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.
  4. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě  nebo
  5. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

Doklady k osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání předložte ředitelce školy nejpozději do 8.dne měsíce, kdy požadujete  osvobození nebo od kdy nastane změna.

 

 

 

 

Poplatky za stravné od 1. 3. 2023:

děti do 6 let:

přesnídávka  10,-
oběd  20,-
odpolední svačinka  10,-
pitný režim   4,-
Celkem 44,-

 

kategorie děti 7-10let:

přesnídávka 14,-
oběd 28,-
odpolední svačinka 14,-
pitný režim _4,-_
Celkem 60,-

Částka za nápoje v rámci pitného režimu se připočítává k dopolední přesnídávce.

Do věkové skupiny 7-10 let jsou strávníci zařazováni na celou dobu školního roku hned od začátku školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let. Do školního roku se započítávají prázdniny následující po daném školním roce. Do věkové skupiny 7-10 let tedy spadají všechny děti s odkladem školní docházky a hradí vyšší poplatek za stravné po celý školní rok v MŠ. Velikost porce kategorie 7-10 let je 1,4 násobek kategorie dětí do 6 let.

 

Placení stravného se provádí:

inkasem z účtů – vždy k 18. v následujícím měsíci (inkasuje se za odebranou stravu z minulého měsíce).

Zákonný zástupce-plátce-si zřídí souhlas s inkasem pro účet 0100269541/0800 (nezadává se VS) a vedoucí jídelny nahlásí číslo svého bank.účtu.

Podrobnější informace - viz. Školní jídelna.